Home » Posts tagged "Literature"

नामवंतांची शक्ती स्तोत्रे

Posted By Editorial Team | Oct 5th, 2013

अनादी कालापासून शक्तीची उपासना अस्तित्वात होती. युगपरत्वे उपसनांच्या नावांत किंवा पध्दतीत बदल होत गेला. भारतात कालाचे विभाजन सत्य, त्रेता, द्वापार व कली असे केले जाते.

Full story »

Get Associated

Become a Fellow | Subscribe

For Regular Bloggers | Stay Updated on Posts

Become a VAK Member

Opinion Poll

Is India’s Foreign policy towards China Correct ?